Primer biltema

Primer, 500 ml – Biltema.se

Snabbtorkande primer för akrylfärg. Passar Biltemas Fälgfärg Metallic 36-24. Kan appliceras på metall, trä, aluminium, glas, sten och många plaster. Färg: Grå.

Snabbtorkande primer för akrylfärg. Passar Biltemas Fälgfärg Metallic 36-24. Kan appliceras på metall, trä, aluminium, glas, sten och många plaster. Bruksanvisning Applicera på ren och torr yta. Låt torka 15 minuter före övermålning. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Extremt brandfarlig aerosol. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Undvik att inandas sprej. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser. Innehåller: aceton, N-butylacetat, Butanon, Butan-2-ol.VOC max: 620 g/l. Gränsvärde VOC : 840g/l.

Primer för bilreparationer – Biltema.se

Genom att grunda aluminiumytan med Alu Primer erhålls ett förbättrat målningsresultat. Primern har mycket goda vidhäftningsegenskaper, hög fyllningskapacitet ( …

Primer, standard – Biltema.se

För ökad vidhäftning av cementbaserade produkter, t.ex. flytspackel, avjämningsmassa, fästmassa/kakelfix och lagningsbruk. Bildar en dammbindande film som är ythård, flexibel och klibbig samt har god åldrings- och ljusbeständighet. För vägg och golv på de flesta underlag, t.ex. puts, betong, träskivor, gipsskivor och gammalt keramiskt material. För inomhus och utomhus. Färg har tillsats i primern för att visa var den har applicerats. Förberedelse Underlaget ska vara rent och fritt från damm, fett och vatten. Rengör verktyg med vatten omedelbart efter applicering. Spädning (primer:vatten) Produkten används outspädd på icke-sugande underlag, såsom keramiska plattor, gips-, fiber- och spånskivor. För grundning på absorberande underlag som betong- eller puts blandas produkten 1:2 med vatten. 

Sprayfärg, primer – Biltema.se

För all slags sprutmålning på de flesta material inom- och utomhus. NC-kombilack av högsta kvalitet. Lämplig för hobbybruk på de flesta ytor. Undvik att måla i direkt solsken. OBS! Tål EJ bensin. För bästa målningsresultat, använd först primer/grundfärg. Enbart Biltema sprayprimer får användas ihop med Hobbyfärgen. Bruksanvisning: Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Utan tillräcklig ventilation kan explosiva blandningar bildas. Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Läs etiketten före användning. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser. Innehåller: aceton, butylacetat, etylacetat Rengör ytan noggrant. Slipa med våtslippapper. Skaka burken väl före användning. Burken bör hålla en temp. av ca. +20°C. Sprutavstånd ca. 25 cm. Spruta i flera tunna skikt. Vid behov vrid främre (gula) delen av munstycket för att kunna applicera lodräta skikt. Vänta 2-3 minuter mellan skikten. Vänd burken upp och ned och spraya ventilen ren efter användning.

Primer, Våtrum – Biltema.se

Akrylprimer för ökad vidhäftning, dammbindning och portätning. Används i våtrum innan applicering av Biltemas Tätskiktssytem. För golv och väggar på de flesta underlag som t.ex. betong, flytspackel, puts, gips och skivmaterial. Ammoniakfri och god alkalibeständighet. För inomhusbruk. Ingår i Biltemas alla Tätskiktssystem. Applicering: Underlaget ska vara fritt från damm, fett, föroreningar och lösa partiklar. Primern fördelas jämnt med utan att pölar bildas.  Spädning (primer:vatten): Mycket glatta och icke-sugande underlag t.ex. stålplåt: Outspädd Glatta och täta underlag, icke-sugande betonggolv, gipsspackel, klinker: 1:1/2 Råbetong, spånskivor, trä och målade ytor: 1:1 Porös cement, starkt sugande betong, avslipad flytspackel och avjämningsmassa: 1:3

Primer, 500 ml – Biltema.se

Snabbtorkande primer för akrylfärg. Passar Biltemas Fälgfärg Metallic 36-24. Kan appliceras på metall, trä, aluminium, glas, sten och många plaster. Bruksanvisning Applicera på ren och torr yta. Låt torka 15 minuter före övermålning. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Extremt brandfarlig aerosol. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Undvik att inandas sprej. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser. Innehåller: aceton, N-butylacetat, Butanon, Butan-2-ol.VOC max: 620 g/l. Gränsvärde VOC : 840g/l.

Rostskyddsprimer, 400 ml – Biltema.se

Rostskyddsprimer, 400 ml

Primer för aluminium, 400 ml – Biltema.se

Grundfärg för aluminiumytor som skapar ett skyddande och jämn yta vilket ger ett bättre målningsresultat. Primern är lätt att applicera, torkar snabbt, har mycket goda vidhäftningsegenskaper, hög fyllningskapacitet (fyller mindre repor) och kan våtslipas. Innehåller inga tungmetaller. Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Inandas inte dimma/ångor/sprej. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser. Innehåller etylacetat, aceton, n-butylacetat

Primer för alkydfärg, 0,75 L – Biltema.se

Snabbtorkande primer för alkydfärg. Användningsområde: stål, trä, och glasfiber (ovan vattenlinjen). Appliceras med pensel, roller eller spruta (med spruta krävs förtunning). Använd förtunning nr. 1, 30-517.

Primer för aluminium – Biltema.se

Primer för aluminium

Keywords: primer biltema, biltema primer, svetsprimer biltema